Järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnanharjoittajat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä. Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina 21.00 - 06.30. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Yhteisten tilojen ja ulko-alueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Tupakointi on kielletty yhtiön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten rappu-käytävässä ja sauna-tiloissa sekä yhtiön hallitsemalla yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanotto-aukkojen läheisyydessä ja lasten leikkialueilla. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa paikoissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuus-säännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.                

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisen niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Pysäköintipaikat on tarkoitettu käytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on Viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Osakkaan on tehtävä huoneiston kunnossapito- tai muutostyöstä kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee töitä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön rakenteisiin tai perusjärjestelmiin taikka toisen osakkaan huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus on tehtävä ennen töiden aloittamista.

Kunnossapito- ja muutostöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. WC:n ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeella ei saa valmistaa ruokaa siten, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla.

Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella koirat on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai muita taloyhtiössä asioivia eivätkä ne saa liata rakennusta tai piha-aluetta. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaan oton tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.